Composición

 • Presidente: Prof. Dr. Pablo Grande Seara
 • Secretario: Prof. Dr. Tomás Farto Piay
 • Prof. Dr. Francisco José Torres Pérez (Decano da Facultade de CC.XX. e do Traballo
 • Dna. Gema Rial Rodríguez (Decana do Colexio de Avogados de Pontevedra)
 • Prof.ª Dra. Esther Pillado González
 • Prof. Dr. Ángel Manuel Mariño de Andrés
 • Dna. María Teresa Pazos Currás
 • D. Fernando Area Torres
 • D. Alberto Lastres Couto
 • Dna. Josefa Concepción Rúa Gayo

 

Conforme ao establecido no Convenio de colaboración académica entre a Universidade de Vigo e o Ilustre Colexio de Avogados de Pontevedra de febreiro de 2011, son funcións da Comisión Académica as seguintes:

 • Impulsar o cumprimento do obxecto do presente convenio polas partes.
 • Propoñer o regulamento do réxime interno da propia comisión que deberá ser aprobado pola Comisión de Estudos de Posgrao.
 • Aprobar os horarios de docencia, as probas de avaliación e a asignación das aulas de xeito coordinado cos centros de adscrición.
 • Vixiar o cumprimento da actividade docente e académica (cumprimento de horarios de clases e titorías), velar pola dispoñibilidade dos espazos (aulas, equipos de videoconferencia, etc).
 • Seleccionar ao estudantado admitido no programa.
 • Emitir un informe para o recoñecemento de competencias e equivalencia de títulos estranxeiros de fóra do EEES.
 • Formular as demandas de recursos humanos e materiais, debidamente xustificadas.
 • Seleccionar ao estudantado para bolsas ou estadías de mobilidade noutros centros ou institucións nacionais e do EEES baixo os principios de igualdade e concorrencia competitiva.
 • Elaborar e aprobar anualmente as guías docentes da titulación e remitirllas ao centro para a súa aprobación pola Xunta del Centro segundo a normativa establecida.
 • Elaborar e aprobar anualmente a Planificación Docente Anual (PDA).
 • Aprobar anualmente o cadro de profesorado da titulación, así como a asignación do citado cadro ás materias do plan de estudos e remitilo á Comisión de Estudos de Posgrao para aprobalo.
 • Elaborar e aprobar anualmente a asignación de horas do profesorado de acordo co establecido no correspondente contrato-programa.
 • Aprobar anualmente o cadro de persoas titoras de prácticas de acordo co seu cronograma.
 • Elaborar e aprobar o orzamento anual da partida económica asignada á titulación e aprobar, ao peche do ano económico, a correspondente memoria económica da execución dos gastos realizados.
 • Aquelas recollidas no Regulamento de Réxime Interno da Comisión Académica do mestrado.
 • Calquera outra función relacionada coa formación prevista neste convenio e que non estea asignada legalmente a órganos da Universidade e do Colexio de Avogados.

 

Actas