Esquema xeral do plan de estudos

Tipo de materia Créditos a cursar Créditos ofertados
Obrigatorias 54 54
Optativas
Prácticas externas 30 30
Traballo fin de Máster 6 6
Total 90 90

De acordo coa normativa estatal (Lei 34/2006 e, especialmente, o seu regulamento de desenvolvemento) o título universitario proposto ten un total de 90 créditos ECTS nos que se integran toda a formación teórica e práctica que o estudantado debe adquirir. Dentro deles, os ensinos conclúen coa elaboración e defensa pública dun traballo de fin de máster que terá 6 créditos ECTS. Os 90 créditos ECTS distribúense en tres cuadrimestres nos que se impartirán 30 créditos ECTS en cada un deles. Conforme ao calendario académico universitario, englobará os dous cuadrimestres ou períodos dun curso académico e o primeiro cuadrimestre ou período do segundo curso académico.

De acordo co Regulamento de Estudos de Posgrao da Universidade de Vigo, esta proposta de máster estrutúrase en 7 grandes módulos:

Materia Carácter ECTS Curso Cuad.
Deontoloxía, organización profesional e turno de oficio Obrigatoria 5
Práctica Extraxudicial Obrigatoria 3
Materia Carácter ECTS Curso Cuad.
Práctica Civil I Obrigatoria 7
Práctica Civil II Obrigatoria 8
Práctica Mercantil Obrigatoria 3
Materia Carácter ECTS Curso Cuad.
Práctica Penal I Obrigatoria 6
Práctica Penal II Obrigatoria 6
Materia Carácter ECTS Curso Cuad.
Práctica Administrativa Obrigatoria 6
Práctica Tributaria Obrigatoria 3
Materia Carácter ECTS Curso Cuad.
Práctica Laboral e de Seguridad Social Obrigatoria 7
Materia Carácter ECTS Curso Cuad.
Prácticas Externas Básicas Obrigatoria 6
Prácticas externas Obrigatoria 24
Materia Carácter ECTS Curso Cuad.
Traballo Fin de Máster Obrigatoria 6