El examen de acceso a la profesión de abogado es el paso previo para conseguir desarrollarte profesionalmente como letrado

Proba de avaliación da aptitude profesional

A proba de avaliación da aptitude profesional para a profesión de avogado ten como obxectivo comprobar a formación suficiente para o exercicio da profesión, o coñecemento das respectivas normas deontolóxicas e profesionais e en particular a adquisición das competencias previstas nos cursos de formación impartidos por universidades ou escuelas de práctica xurídica debidamente acreditadas.

Entre os requisitos para superar o exame atopanse estar en posesión, do Título de Licenciado en Dereito, Graduado en Dereito ou doutro título universitario de Grao equivalente que reúna os requisitos establecidos no artigo 3 do Regulamento da Lei 34/2006, de 30 de outubro, sobre o acceso ás profesións de Avogado e Procurador dos Tribunais, aprobado polo Real Decreto 775/2011, de 3 de xuño ou, no seu caso, das certificacións sustitutorias. Os aspirantes con titulacións obtidas no estranxeiro deberán estar en posesión da credencial que acredite a súa homologación ou convalidación no seu caso.

Segunda convocatoria 2019