Primeiro curso

Codigo Materia Tipo ECTS Cuad.
P04M110V01101 Deontoloxía, Organización Profesional e Quenda de Oficio OB 5 1c
P04M110V01102 Práctica Extraxudicial OB 3 1c
P04M110V01103 Práctica Civil I OB 6 1c
P04M110V01104 Práctica Mercantil OB 3 1c
P04M110V01105 Práctica Penal I OB 6 1c
P04M110V01106 Práctica Administrativa OB 7 1c
P04M110V01201 Práctica Civil II OB 7 2c
P04M110V01202 Práctica Penal II OB 6 2c
P04M110V01203 Práctica Tributaria OB 3 2c
P04M110V01204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 8 2c
P04M110V01205 Prácticas Externas Básicas OB 6 2c

 

Segundo curso

Codigo Materia Tipo ECTS Cuad.
P04M110V01301 Prácticas Externas OB 24 1c
P04M110V01302 Traballo Fin de Mestrado OB 6 1c